Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief december 2002

Uitkomsten Europese Anti-Racisme Netwerk (EARN) Conferentie november 2002

We hebben er hard voor gewerkt en de eerste Europese Anti-Racisme Netwerk conferentie mag dan ook een succes genoemd worden. Ruim zestig zwarte en migrantenkaderleden uit Engeland, Polen, Frankrijk, Verenigde Staten en Nederland hebben in Egmond drie dagen met elkaar gesproken over nieuwe strategieën om institutioneel racisme op de werkplek en arbeidsmarkt aan te pakken.

Op vrijdag 1 november, de eerste dag van de conferentie, was er een forumdiscussie. Bob Purkiss, voorzitter van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat beet de spits af met een inleiding over wie we eigenlijk bestrijden als het om racisme gaat. Andere thema’s van de forumdiscussie waren: wat is institutioneel racisme en hoe kunnen we het blootleggen en bestrijden; de rol van wetgeving, gedragscodes, gelijke-kansen-beleid en Europese richtlijnen in de strijd tegen institutioneel racisme; mobilisatie en organisatie van zwarte en migranten-werknemers aan de basis.

De tweede dag werd gevuld met zes verschillende workshops en de bespreking van de uitkomsten hiervan in een plenaire bijeenkomst.

De onderwerpen van de workshops

 1. Een brede coalitie tegen racisme opbouwen
 2. Opbouwen van leiderschap
 3. De positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen binnen de vakbond
 4. Bestrijden van institutioneel racisme op de werkplek
 5. Nationale wetgeving in relatie tot zwarten en migranten
 6. Bouwen en versterken van nationale en internationale netwerken

Op zondag, de laatste dag van de conferentie, waren er eerst een aantal informele discussiebijeenkomsten over onder meer de gevolgen van 11 september en ‘reparation’ inzake het slavernijvraagstuk voor Afrikanen en Afrikanen in de diaspora. Daarna werd de discussie van de dag ervoor voortgezet. Waar gaan we heen? Hoe zetten we een nationaal en internationaal antiracismenetwerk op en hoe moet dit vorm gaan krijgen?

Uitkomsten

Hoewel het soms moeilijk was om via tolken met elkaar te discussiëren, gaven de deelnemers aan veel van elkaar te hebben geleerd. In essentie is de strijd en positie van zwarten en migranten binnen de vakbonden in alle landen hetzelfde, maar specifieke situaties en de aanpak van het bestrijden van racisme verschillen per land en dat is leerzaam. Geconstateerd werd ook dat in het huidige politieke klimaat de situatie voor zwarten en migranten sterk is verslechterd. Mede door de gebeurtenissen van 11 september zijn onderdrukkende mechanismen sterker geworden en worden deze gerechtvaardigd met termen als veiligheid en integratie. De belangrijkste conclusies uit de conferentie waren dat er in ieder geval een goede eerste stap gezet is om met de genoemde landen samen te werken en verder te werken aan de opbouw van een Europees (internationaal) anti-racisme netwerk.

De belangrijkste besluiten

 • Er is een Internationaal Anti-Racisme Netwerk opgericht, fungerend als een netwerkorganisatie van zwarte kaderleden binnen de vakbonden.
 • Per land zijn twee kandidaten gekozen als vertegenwoordiger in dit netwerk. Bij voorkeur is tenminste één van de twee kandidaten vrouw.
  Voor Nederland zijn gekozen: Rita Mungra en Kenneth Cuvalay.
  Voor Engeland: Judy Richards en Glenroy Watson.
  Voor de Verenigde staten: Joan Sharpe en Dennis Orton.
  Voor Frankrijk: Mamadou Ly en Rodolphe Larmagnac.
  Voor Polen: Larry Mobley (Polen was maar door één persoon vertegenwoordigd).
 • Er zal een campagne worden opgezet om andere landen bij het netwerk te betrekken. Hiervoor is een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Jan Cartier (TIE Netherlands), Kenneth Cuvalay (EARN), Glenroy Watson (BWJ-e) en Judy Richards (BWJ-e).
 • Er zal een plan van aanpak worden opgezet om het contact met de werknemers op de werkvloer en andere zwarte maatschappelijke organisaties in de verschillende landen te verstevigen en ze te mobiliseren. Dit is eveneens een taak van de werkgroep.
 • Het gender-perspectief zal duidelijk aandacht krijgen in de op te zetten activiteiten.
 • De gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn; met name wat dit betekent voor de migranten-werknemers binnen de Unie.
 • ‘Reparation’ in het kader van het slavernijvraagstuk (besproken in de Durban- en de Barbados-conferentie) zal hoge prioriteit krijgen bij de vertegenwoordigers van de aanwezige landen. Vanuit het zwarte perspectief zullen gezamenlijke tactieken en strategieën ontwikkeld worden inzake ‘reparation’.

Afgesproken is ook dat we met informatie, acties en voorlichting naar buiten toe steeds meer het woord ‘zwart’ zullen gebruiken om naar onszelf te verwijzen. Zwart verwijst in deze context niet exclusief naar de huidskleur, maar naar het perspectief van al die mensen die de bestaande machtsongelijkheid op basis van etnische, sekse- en klassenverschillen afwijzen en die ‘gelijke kansen’ in de structuren die hiervoor verantwoordelijk zijn, willen ontmantelen met democratische middelen.

Er vindt na drie maanden een eerste evaluatie over de uitvoering van de activiteiten plaats. Na negen maanden volgt een rapportage naar de achterban. Een volledig verslag van de conferentie is nog in de maak. We hopen dit eind december, begin januari uit te kunnen brengen.
We hebben heel veel positieve reacties gehad van de deelnemers; enkelen daarvan hebben zich inmiddels bij EARN aangesloten. Deelnemers vonden het fijn om zonder angst en in alle openheid met elkaar te praten over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Verschillende reacties van deelnemers, het persbericht en ook foto’s van de conferentie zijn te vinden op de nieuwe website van EARN (waarover later in deze nieuwsbrief meer): http://fnv.net/earn/ (NB nieuwe adres: http://www.earnkaderledenfnvbonden.org/activiteiten/earnconf2002)

Nieuwe leden EARN

In de aanloop naar de EARN-conferentie en na afloop ervan, hebben drie mensen aangegeven dat ze zich willen aansluiten bij EARN. Dit zijn:

 1. Satyra ten Holt (AbvaKabo FNV)
 2. Mohammed Mdaghri (Algemene Onderwijsbond)
 3. Herbert Römer (FNV Bondgenoten).

Alledrie hebben ze een ruime ervaring op het terrein van antiracisme en we zijn dan ook blij dat ze zich bij EARN hebben aangesloten.

Website EARN

Tijdens de voorbereidingen van de conferentie is deze EARN-website ontstaan. Het bleek erg handig te zijn om mensen (waaronder media) voor meer informatie te kunnen doorverwijzen naar een website, al is deze (nog) bescheiden van opzet. De structuur van de website is door ons opgezet en heeft daarna een restyling ondergaan door het bedrijf SiteCoach. SiteCoach heeft vanwege de ideële doelstelling van EARN dit geheel gratis gedaan. Voor de informatie op de verschillende pagina’s zijn wij uiteraard zelf verantwoordelijk. De website wordt gehost door fnv.net, een plek op Internet waar kaderleden van FNV-bonden elkaar informeren. Op de website vind je informatie over het ontstaan van EARN, over onze doelstellingen, activiteiten en natuurlijk de conferentie. Verder nog een verzameling links, alle nieuwsbrieven die we tot nu hebben uitgegeven en een pagina met documenten die zijn te downloaden (dit zijn veelal verslagen van bijvoorbeeld conferenties of workshops). Het adres van de website is http://fnv.net/earn/ (NB deze website is inmiddels vervangen).

De website is eind oktober, één dag voor de conferentie, uitgeroepen tot ‘Labour Website of the Week’ door LabourStart http://www.labourstart.org

African and African Descendants World Conference Against Racism te Barbados

Kenneth Cuvalay, de coördinator van EARN, heeft van 2 tot 6 oktober een conferentie bijgewoond op Barbados. Deze conferentie was georganiseerd als follow up van de World Conference Against Racism (WCAR) in Durban, Zuid-Afrika in 2001 en uitsluitend bedoeld voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen overal ter wereld (in de diaspora). Door meer dan 600 gedelegeerden werd besproken hoe het Program of Action van de Durban-conferentie geïmplementeerd kan worden vanuit het oogpunt van belangrijke thema’s voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen. Werkgroepen hebben voor verschillende onderwerpen concrete aanbevelingen en oplossingen geformuleerd.

Onderwerpen waren:

 • Herstelbetalingen– en activiteiten
 • Globalisatie
 • Economische en maatschappelijke ontwikkeling
 • Gezondheidszorg en milieu
 • Hervorming van politie en juridische en strafrechterlijke systemen
 • Religie, kunst, cultuur en spiritualiteit
 • Jongerenprogramma’s en –initiatieven
 • Gender-gebaseerde ontwikkelingen
 • Nationaal, regionaal en internationaal overzicht
 • Media
 • Arbeidsmarkt
 • Dekolonisatie

Belangrijkste uitkomsten van de conferentie:

 1. Er is een Global Afrikan Congress ingesteld dat als orgaan optreedt voor de Afrikaanse en Pan-Afrikaanse gemeenschap. Het Congres zal deskundig en technisch advies geven, middelen leveren en op termijn uitgroeien tot een wereldwijde belangenbehartiger en discussieleider.
 2. Binnen het Global Afrikan Congress wordt een regionale en nationale structuur opgezet. De regio’s betreffen: Afrika, Europa, Azië/Oceanië, Zuid- en Centraal-Amerika, het Caraïbisch gebied en Canada/Verenigde Staten. Per land worden verder nog werkgroepen opgericht die zich over speciale thema’s zullen buigen.
 3. Als vertegenwoordigers in het Congres zijn gekozen voor Europa: Esther Stanford (Engeland) en Barryl Biekman (Nederland).

Per regio en per land zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om verder te praten over de implementatie van de verschillende actiepunten die uit de conferentie zijn gekomen. De nationale bijeenkomst voor Nederland vindt plaats op 21 maart 2003. Tijd, plaats en programma worden nog nader bekend gemaakt.

NB Het ‘Program of Action’ van de VN World Conference Against Racism (WCAR) in Durban is (eindelijk) beschikbaar in een Nederlandse vertaling. In de volgende nieuwsbrief meer over het Nederlandse actieprogramma en het in verband hiermee opgerichte platform NPRD (Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie).

Naamsverandering EARN

EARN heeft vanaf het begin de naam “FNV kaderwerkgroep EARN” gebruikt. De FNV Vakcentrale heeft echter bezwaar gemaakt tegen deze naam, omdat hij mogelijk de suggestie wekt dat de vakcentrale kaderleden zou hebben (wat niet het geval is). We hebben daarom onze naam gewijzigd in “EARN, kaderwerkgroep FNV-bonden”.

Aankondiging TUC Black Workers’ Conference april 2003

Van 11 tot 13 april 2003 vindt in Engeland de jaarlijkse Black Workers’ Conference plaats van de Engelse vakcentrale TUC. Honderden zwarte en migrantenleden van alle aangesloten bonden komen bij elkaar om moties te bespreken en een nieuwe Race Relations Committee te kiezen. Verschillende EARN-leden nemen al jarenlang deel aan de Black Workers’ Conference en ook andere kaderleden hebben wel eens een conferentie bijgewoond. Het is een inspirerende en leerzame ervaring. Wil je de conferentie in 2003 bijwonen, kaart dit dan op tijd aan bij je eigen bond in verband met de afvaardiging. Meestal vertrekt de Nederlandse delegatie al een dag voor aanvang richting Engeland; ook dit jaar is dat het geval. Op de 10e april vindt er dan een ceremoniële bijeenkomst plaats met the Black Workers for Justice – Europe en EARN. NB Op de website van EARN vind je verslagen van eerdere conferenties.

Workshop EARN op landelijke FNV-dag etnische minderheden

Nog een datum om in je agenda te zetten: op zaterdag 22 maart 2003 vindt de landelijke FNV-dag etnische minderheden plaats. EARN zal op die dag een workshop verzorgen over institutioneel racisme in relatie tot de ontwikkelingen na 11 september 2001. De resultaten van de EARN-conferentie zullen zeker ook aan de orde komen. Voor algemene informatie over de landelijke dag kun je contact opnemen met het FNV secretariaat etnische minderheden, Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam, tel. 020-5816300.

Comments