Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief mei 2003


Verslag EARN-conferentie beschikbaar

In de vorige EARN Nieuwsbrief berichtten wij over de EARN-conferentie, de door ons georganiseerde conferentie voor zwarte en migrantenkaderleden die in november 2002 plaatsvond te Egmond. Inmiddels is het verslag van de conferentie beschikbaar in het Nederlands en Engels (als PDF-bestand). Er is ook een papieren versie van het verslag beschikbaar. Heb je hier belangstelling voor, stuur dan een e-mail met je naam- en adresgegevens naar fnv.earn@gmail.com.

Alle deelnemers aan de conferentie krijgen het verslag thuisgestuurd.

Artikel 13 van het EG Verdrag van Amsterdam

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van anti-discriminatiewetgeving is artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam van de Europese Unie. Het Verdrag van Amsterdam is in 1998 vastgesteld en de richtlijn ras en etnische afkomst van artikel 13 moet vóór 19 juli 2003 in het Nederlandse recht worden omgezet. Omdat artikel 13 belangrijke gevolgen kan hebben voor het bestrijden van racisme op de werkplek, heeft EARN een factsheet over artikel 13 (pdf-bestand) opgesteld. Deze factsheet geeft informatie over het Verdrag van Amsterdam, de inhoud van artikel 13 en de stand van zaken rondom de implementatie in de Nederlandse wetgeving.

Op 19 juni a.s. organiseert Groen Links een debat in het kader van de aanstaande invoering van nieuwe Europese wetgeving. Plaats: Rotterdam De Pappegay, Korte Hoogstraat 31 (Schielandshuis). Tijd: 19.30 - 23.00. Opgave en informatie bij Margot Schmitz, tel. 030-239 9909, fax 030-245 9810, e-mail europa@groenlinks.nl. De toegang is gratis.

Global Afrikan Congress – Nederland Conferentie 21-22 maart 2003

Als een vervolg op de VN Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, Zuid-Afrika in 2001, werd in oktober 2002 op Barbados de “Afrikans and Afrikan Descendants World Conference Against Racism” gehouden, speciaal voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen in de diaspora. Kenneth Cuvalay heeft namens EARN deze conferentie bijgewoond; we berichtten hier al over in de vorige nieuwsbrief. Op deze conferentie is het Global Afrikan Congress ingesteld waarin Barryl Biekman (Nederland) en Esther Stanford (Verenigd Koninkrijk) als Europese vertegenwoordigers zijn gekozen. Op 21 en 22 maart jl. heeft de Nederlandse afdeling van het Global Afrikan Congress een tweedaagse “familie”-bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om informatie te verschaffen en te beraadslagen hoe de belangen van Afrikanen en Afrikanen in de diaspora (van Suriname, Aruba, Antillen) in Nederland moeten worden behartigd. Zo’n veertien organisaties waren bij de organisatie van de “familie”-bijeenkomst betrokken, waaronder ook EARN.

Meer informatie: globalafrikancongress@goholland.nl of http://globalafrikancongress.goholland.nl (NB e-mailadres en website niet meer actief).

Workshop EARN landelijke FNV-dag etnische minderheden 22 maart 2003

Op 22 maart jl. heeft EARN op de landelijke FNV-dag etnische minderheden te Ede een workshop verzorgd over institutioneel racisme. In twee sessies werd de deelnemers gevraagd om voorbeelden van zowel institutioneel als alledaags racisme te bedenken en hiervoor oplossingen te vinden. Door het verschil tussen deze twee vormen van racisme expliciet te maken, wilden we duidelijk maken dat institutioneel racisme vaak verborgen zit in regels, wetten en handelingen van mensen. Ze zijn hierdoor soms moeilijk herkenbaar, maar hebben grote gevolgen voor je positie als burger van een land, werknemer in een bedrijf, kansen op goede scholing, werk, huisvesting en eerlijke behandeling door politie en de rechtgevende macht. We hebben een verslag gemaakt van de workshop dat door de FNV aan alle deelnemers zal worden toegezonden.

Het verslag is ook online beschikbaar op de website (als PDF-bestand).

Nationaal Actieprogramma tegen Racisme Nederland

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie (NPRD). Dit platform staat onder voorzitterschap van mevrouw Winnie Sorgdrager en is in april 2002 ingesteld om onder meer de regering te adviseren over de implementatie van de afspraken die gemaakt zijn op de VN Wereldconferentie tegen Racisme te Durban, Zuid-Afrika in 2001. Concreet hield de implementatie in dat het ‘Program of Action’ zoals dat is aangenomen op de conferentie in Durban, omgezet moest worden naar een Nationaal Actieplan. EARN heeft als een van de betrokken organisaties haar inbreng geleverd aan het ‘Format overzicht paragrafen (actiepunten)’ en het begeleidende advies op hoofdlijnen van het NPRD aan het ministerie van Justitie. Begin april van dit jaar is het format aangeboden aan het ministerie van Justitie, dat is belast met de coördinatie van het Nationaal Actieplan.

Meer informatie over het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP-NL) op de website van het LBR (nu Art.1).

TUC Black Workers’ Conference Liverpool 11-13 april 2003

Elk jaar wordt in Engeland door de TUC vakcentrale een conferentie georganiseerd voor zwarte vakbondsleden: de Black Workers’ Conference. De resoluties die uit deze conferentie voortkomen bepalen het beleid van TUC en afzonderlijke bonden in het komende jaar. Om van de ervaringen van onze Engelse collega’s te leren probeert EARN kaderleden in Nederland te stimuleren om als gast de Black Workers’ Conference bij te wonen. Dit jaar is een delegatie van zeven zwarte kaderleden naar Liverpool afgereisd: Lucia Fer en Farouq Tareen namens het sectorbestuur Migranten van AbvaKabo; Satyra ten Holt namens EARN en sectorbestuur Migranten AbvaKabo; Iwan Leeuwin namens EARN en bondsbestuur AbvaKabo; en Jerry Chintoe, Herbert Römer en Kenneth Cuvalay namens EARN. Een gezamenlijk verslag van hun ervaringen is in de maak.

Heb je ook belangstelling om de Black Workers’ Conference een keer bij te wonen, vraag dan je bond om je af te vaardigen (de conferentie is elk jaar in de maand april). Als je bond geen medewerking wil of kan verlenen laat het ons dan weten, misschien kunnen we bemiddelen.

Westerse en niet-westerse allochtonen?

De overheid heeft weer een nieuwe term voor ons bedacht. Na buitenlanders, gastarbeiders, etnische minderheden, allochtonen, oudkomers, nieuwkomers, etc. zie je nu steeds vaker in de media het begrip niet-westerse allochtonen opduiken. Omdat wij het allemaal niet meer konden volgen, zijn we gaan onderzoeken waar dit woord vandaan komt en wat het precies betekent. Het blijkt dat de begrippen Westerse en niet-westerse allochtonen geïntroduceerd zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder Westerse allochtonen wordt verstaan iedereen die geboren is (of van wie een van de ouders geboren is) in: Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Japan, Oceanië (onder andere Australië en Nieuw-Zeeland) en Indonesië. Niet-westerse allochtonen zijn mensen die geboren zijn (of waarvan een van de ouders geboren zijn) in: Afrika, Azië (exclusief Japan en Indonesië), Zuid- en Midden-Amerika en Turkije. Het onderscheid wordt gemaakt op grond van het feit dat “Westerse allochtonen minder verschillen van de autochtonen dan van de niet-westerse allochtonen wat betreft economische en culturele aspecten” (letterlijke tekst van de website van het CBS). Omdat dit onderscheid ons in ieder geval niet helemaal duidelijk is en er ook nergens uitgelegd of beargumenteerd wordt wat die economische en culturele aspecten precies inhouden, hebben wij in een brief aan het CBS om opheldering gevraagd. We houden jullie op de hoogte.

Lezersconferentie Solidariteit 22 juni 2003 Centraal Station Amsterdam

Solidariteit is een platform binnen de vakbeweging dat “de verspreid optredende kritiek op en ontevredenheid met het vakbondsbeleid wil bundelen, dwars door bonden, sectoren en bedrijven heen”. Om dit te bereiken geeft Solidariteit een tweemaandelijks tijdschrift uit met dezelfde titel, heeft het een website opgezet en organiseert het vakbondscafés. Op zondagmiddag 22 juni a.s. organiseert Solidariteit zijn jaarlijkse lezersconferentie, dit jaar met het thema “Migratie / Integratie”. EARN zal op deze middag een lezing verzorgen.

Kijk voor meer informatie op de website van Solidariteit: http://www.solidariteit.nl

Lezing EARN Kidbrooke Intercultural Student Conference, Forest Row 13-20 juli 2003

Scholieren van de Michael Hall School in Forest Row (Zuid-Engeland) organiseren van 13 tot 20 juli a.s. de internationale conferentie “Face to Face”. Het onderwerp van de conferentie is de strijd tegen racisme en het voorkomen van vooroordelen. EARN is gevraagd om op de conferentie een lezing te verzorgen. Omdat het een van EARN’s uitgangspunten is om racisme vanuit een Europees perspectief te benaderen en omdat we graag met jongeren in contact komen die zich met dit onderwerp bezighouden, geven we graag aan dit verzoek gehoor.

Heb je zelf kinderen in de leeftijd van 16 tot 20 jaar die de conferentie bij zouden willen wonen, geef ze dan op. Meer informatie over de conferentie op Internet: http://www.waldorfstudentconference.com

Oproep aan zwarte en migrantenwerknemers

Na 11 september en de indertijd behaalde verkiezingswinst van de LPF is er een nieuwe harde lijn ontstaan richting de zwarte en migrantengemeenschappen in Nederland. Problemen als criminaliteit, onveiligheid, zwarte scholen, geen Nederlands spreken: alles is de schuld van ‘de allochtonen’ en aan al die problemen moet nu maar eens wat gedaan worden. Integratie is de boodschap, al lijkt het vaak meer op assimilatie. Wat vreemd is dat in alle discussies over integratie en de multiculturele samenleving totaal niet gesproken wordt over de effecten van discriminatie en racisme. Dit terwijl in allerlei rapporten van organisaties (LBR, Anne Frank Stichting, EUMC) melding wordt gemaakt van steeds toenemend racisme. Nederland wil hier blijkbaar nog niet aan en denkt dat het allemaal wel meevalt. EARN wil daarom alle lezers van deze nieuwsbrief oproepen om ervaringen met racisme op de werkplek aan ons door te geven. Noem ervaringen met alledaags racisme, maar vooral ook met institutioneel racisme (als het verschil je niet duidelijk is, lees dan het verslag van onze workshop over institutioneel racisme).

EARN wil al deze ervaringen bundelen en in een publicatie uitbrengen richting bonden, politiek en media. Wij willen hiermee bereiken dat er aandacht komt voor de omvattendheid van het probleem en hoe groot de gevolgen zijn voor de betrokkenen. Het stilzwijgen moet doorbroken worden! Het spreekt voor zich dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld; we zullen nergens namen noemen. Geef als het kan wel de sector aan waarin je werkzaam bent (bijvoorbeeld gemeente, gezondheidszorg, vervoer, horeca). Ben je wél bereid om een toelichting te geven op je verhaal, laat ons dit dan weten. We nemen dan eventueel contact met je op voor een wat uitgebreider interview. Er wordt steeds gesproken over problemen met de multiculturele samenleving. EARN is van mening dat er juist sprake is van een monocultureel probleem en wil dit graag, met jullie hulp, aantonen.

Comments