Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief december 2003


Een jaar na de EARN-Conferentie: de stand van zaken

Van 1 tot 3 november 2002 vond in Egmond de eerste internationale EARN Conferentie plaats georganiseerd door EARN en haar samenwerkingspartners. Op de conferentie zijn een aantal afspraken gemaakt. Wat is er ruim een jaar na de conferentie van deze afspraken terechtgekomen?

 • Internationale samenwerking
  Vertegenwoordigers van het netwerk hebben elkaar bij verschillende gelegenheden ontmoet, bijvoorbeeld op de TUC Black Workers’ Conference in Engeland en op de International Working Women’s Conference in Atlanta, VS (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Op 2 december jl. is er een ontmoeting geweest in Duisberg met EARN en afgevaardigden van de Black Workers For Justice (BWFJ) uit Amerika. Wat betreft activiteiten is er met de Black Workers for Justice – Europe (BWJ-e) gelobbyd om in samenwerking met vertegenwoordigers van de Labour Partij in Engeland aandacht te vragen voor de implementatie van artikel 13 van het EG Verdrag van Amsterdam. Zwarte politici in Brussel hebben hiervoor ook de handen ineengeslagen.
  Voor 2004 zijn er vier data afgesproken waar verdere activiteiten besproken zullen worden met EARN en de BWJ-e en de BWFJ-us. In het voorjaar van 2004 proberen we een informatiebijeenkomst te organiseren voor Nederlandse zwarte en migrantenkaderleden.

 • Global Afrikan Congress Europe
  Op het gebied van ‘Reparations’ (herstelbetalingen inzake het slavernijverleden voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen in de diaspora) berichtten we in Nieuwsbrief 4 (mei 2003). Van 2 tot 6 oktober 2003 vond in Rotterdam en Den Haag een Europese Family Gathering plaats van het Global Afrikan Congress afdeling Europa. Persbericht en resoluties (in het Engels) zijn te vinden op de website van het Global Afrikan Congress (NB website is niet meer actief).

 • EARN sluit zich aan bij ENAR
  EARN heeft enkele gesprekken gevoerd met de directeur van het European Network Against Racism (ENAR) in Brussel. ENAR is een netwerk van meer dan 600 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Europa die actief zijn op het terrein van anti-racisme. EARN heeft in haar laatste vergadering besloten zich aan te sluiten bij dit netwerk. Naast overleg en informatieverstrekking biedt ENAR mogelijkheden tot ondersteuning in de vorm van trainingen en cursussen. Voor meer informatie ga naar de ENAR-website.

 • 3e Rondetafelconferentie EUMC
  EARN neemt deel aan de 3e Rondetafelconferentie EUMC op 15 december a.s. in Rotterdam. EUMC is het Europees Waarnemingscentrum inzake Racisme en Xenofobie te Wenen. Bob Purkiss, voorzitter van het EUMC, was als spreker aanwezig op de EARN-Conferentie in Egmond. De EUMC organiseert in elk land van de Europese Unie dergelijke rondetafelconferenties om inzicht te krijgen in ontwikkelingen op het gebied van racisme- en discriminatiebestrijding. De conferentie in Rotterdam staat voor het grootste deel in het kader van recente Europese ontwikkelingen op het gebied van artikel 13 van het EG Verdrag van Amsterdam.

Nieuwe ontwikkelingen rondom Artikel 13 van het EG Verdrag van Amsterdam

Er is meer gebeurd rondom Artikel 13 van het EG Verdrag van Amsterdam. Op 19 juli van dit jaar zouden alle EU-lidstaten de richtlijn ras en etnische afkomst van artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam in hun nationale wetgeving moeten hebben geïmplementeerd. De richtlijn bevat belangrijke wijzigingen en aanvullingen op de bestaande wetgeving op het gebied van gelijke behandeling en anti-racisme. EARN heeft in maart 2003 een Factsheet over artikel 13 (pdf-bestand) uitgebracht over de inhoud en achtergronden van artikel 13.

In juni en juli van dit jaar woonde EARN twee bijeenkomsten bij over artikel 13: een informatiebijeenkomst van Groen Links Europa in Rotterdam en een Public Hearing bij het Europees Parlement in Brussel. Van deze bijeenkomsten is een verslag gemaakt met hierin belangrijke informatie over de implementatie van de richtlijn in de verschillende Europese landen. Veel landen lopen achter bij het invoeren van de nieuwe wetgeving en het is belangrijk dat belangenorganisaties de druk opvoeren bij de regering. Waar blijven bijvoorbeeld FNV Vakcentrale en FNV-bonden? Al jarenlang staat artikel 13 op de agenda van de TUC Black Workers’ Conference in Engeland. Het breidt de mogelijkheden voor het bestrijden van discriminatie en racisme op de werkplek enorm uit. Wij hebben er de FNV Vakcentrale en FNV-bonden nog nooit over gehoord. EARN wil daarom in het voorjaar een informatiebijeenkomst organiseren over artikel 13 voor zwarte en migrantenkaderleden. We zijn momenteel aan het zoeken naar financiële middelen hiervoor.

Verslag TUC Black Workers' Conference beschikbaar

In april van dit jaar hebben zeven zwarte kaderleden van verschillende FNV-bonden de Black Workers’ Conference bijgewoond van de Engelse vakcentrale TUC. Terwijl zwarte kaderleden in Nederland het moeten doen met de (tweejaarlijkse!) FNV Landelijke Dag Etnische Minderheden hebben zwarte kaderleden in Engeland middels deze conferentie op een volwaardige manier inspraak in en dragen zij bij aan het beleid van de TUC en de TUC-bonden. Het verslag is veel meer dan een beschrijving van de ervaringen tijdens deze bijzondere conferentie. Door middel van vooraf vastgestelde opdrachten is onderzocht wat de FNV Vakcentrale, FNV-bonden en kaderleden kunnen leren van de situatie in Engeland.

 • Kenneth Cuvalay beschrijft structuur, werking, thema en onderwerpen van de conferentie en maakt een vergelijking met de situatie in Nederland;
 • Farouq Tareen geeft een algemene impressie van de conferentie;
 • Jerry Chintoe kijkt naar de situatie bij de Politiebond en kijkt hoe in Engeland wordt omgegaan met onderwerpen als veiligheid en de Arabisch-Europese Liga;
 • Iwan Leeuwin neemt het onderwerp criminaliteit en de zwarte gemeenschap voor zijn rekening;
 • Lucia Fer kijkt naar de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling;
 • Satyra ten Holt en Herbert Römer analyseren de succesfactoren met betrekking tot het organiseren van de achterban.

De Race Relations Committee van de TUC organiseert de conferentie en coördineert de uitvoering van de aangenomen moties. In deze commissie zitten achttien gekozen leden uit verschillende bonden. Zij werken in de commissie samen met bondsraadsleden en beleidsmedewerkers van de TUC en zijn op die manier op de hoogte van wat binnen de TUC gebeurt en hebben ze invloed op het beleid en de activiteiten die voor hen belangrijk zijn. De Race Relations Committee doet ook veel op Europees gebied. De FNV participeert bijvoorbeeld, net als de TUC, in de Migrants and Ethnic Minorities Working Group van ETUC (European Trade Union Confederation) en ook in het NPRD (Nationaal Platform tegen Racisme en Discriminatie) in Nederland. Horen wij als kaderleden ooit wat hier besproken wordt of wordt onze inbreng gevraagd? Wij doen dan ook oproep aan de FNV om in Nederland de structuur van de Landelijke Dag Etnische Minderheden aan te passen en te komen tot een landelijke FNV Conferentie Etnische Minderheden.

Activiteiten en ontwikkelingen binnen de FNV en FNV-bonden

 • Samenwerking met AbvaKabo FNV
  EARN heeft in juni en november 2003 gesprekken gevoerd met hoofdbestuurder Jenneke van Pijpen van AbvaKabo FNV over een mogelijke samenwerking met activiteiten voor zwarte en migrantenkaderleden. Deze gesprekken zijn goed verlopen. AbvaKabo begrijpt de frustratie bij zwarte kaderleden en gaat nu bekijken voor welke voorgestelde activiteiten draagvlak gevonden kan worden binnen de bond.

 • Uitkomst project ‘Op weg naar een werkvloer zonder racisme’
  Op 18 november 2003 heeft de FNV breed de publiciteit gezocht voor de presentatie van de uitkomsten van het project ‘Op weg naar een werkvloer zonder racisme’. Het rapport doet verslag van een onderzoek naar arbeidsorganisaties waar racisme op de werkvloer niet voorkomt met als doel voorbeelden te geven van wat een goed personeelsbeleid is. Wat niet in het rapport staat is dat voor de aanvraag van de financiering van het project (uit het EQUAL-fonds) de organisatie Tiye International verantwoordelijk was (een koepelorganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen). De gesprekken met ondernemingsraadsleden, leidinggevenden, P&O-afdelingen zijn gevoerd door medewerkers van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie. De inbreng van de FNV bij dit project is minimaal geweest, op de publiciteitscampagne na.

  EARN’s inhoudelijke kritiek op het project is dat het weer (zoals zovele andere projecten) is gericht op (veelal blanke) beleidsmedewerkers, personeelsfunctionarissen, bedrijfsjuristen, managers, etc. Dit is de groep die is onderzocht en de uitkomsten van het onderzoek komen aan deze groep ten goede. EARN ziet liever dat er onderzoek gedaan wordt dat ten goede komt aan zwarte en migranten-kaderleden en werknemers en dat zij ook bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek worden betrokken.

 • Het multicultibeleid van de FNV - Artikel in "B Kader"
  In juni van dit jaar is in het kadermagazine B Kader van FNV Bondgenoten een uitgebreid en zeer kritisch artikel verschenen over de multiculturalisering binnen de FNV. Dit mede naar aanleiding van de Landelijke Dag Etnische Minderheden op 22 maart 2003. Bestuurders, kaderleden en ook EARN geven hun mening. Een kopie van het artikel is op te vragen bij het secretariaat van EARN

 • Website minderheden van de FNV
  Sinds enige tijd heeft de FNV een aparte deelsite voor etnische minderheden: http://www.fnv.nl/minderheden. Veel meer dan een opsomming van nieuwsberichten is hier nog niet te vinden, maar we hopen hier binnenkort meer informatie te vinden waar wij als kaderleden iets mee kunnen doen.

Conferenties, lezingen en EARN in de media

 • Lezersconferentie Solidariteit “Integratie: inlijving of emancipatie” 22 juni jl. Amsterdam.
  EARN-leden Rita Mungra, Jerry Chintoe en Kenneth Cuvalay gingen in discussie met wetenschapper Jeroen Doornerik (‘Racisme is wetenschappelijk gezien niet interessant’), Forum-medewerker Zeki Arslan (‘Minderheden moeten af van de ziekelijke loyaliteit aan de eigen cultuur’) en de zaal. Een verslag is te vinden op de website van Solidariteit (het artikel ‘Veel besproken, maar net begonnen’).

 • Face-to-Face conferentie Forest Row, Engeland 13-20 juli 2003
  Op uitnodiging heeft Kenneth Cuvalay namens EARN lezingen gegeven over institutioneel racisme en de rol van de vakbeweging op een door studenten georganiseerde conferentie in Forest Row, Engeland. De deelnemers waren jongeren uit alle delen van de wereld. Het was interessant met hen te discussieren over racisme, discriminatie en het samenleven met verschillende culturen in één land. Bekijk de sheets van de lezing (in Powerpoint).

 • Southern International Working Women’s Conference, Atlanta, VS, 16-19 oktober 2003
  EARN-lid Rita Mungra woonde deze indrukwekkende vierdaagse vrouwenconferentie bij. Onderwerpen waren onder meer: Patriarchaat wat is dat? Globalisatie en onderdrukking van vrouwen; Situatie van werkende vrouwen in (1) Zuid-Amerika, (2) Afrika, (3) Latijns-Amerika, (4) Noord-Amerika, Europa en Azië. Er werden ook vaardigheidstrainingen gegeven en er waren speciale workshops over herstelbetalingen inzake het slavernijverleden (‘Reparations’) en de anti-oorlogsbeweging.

 • Persbericht EARN ‘Cursus voor xenofobe Nederlanders’ 10 november 2003
  In het kader van de Migrantenweek (16-23 november 2003) heeft EARN een persbericht verspreid waarin zij pleit voor een cursus voor Nederlanders die zich angstig, afkerig of haatdragend opstellen naar landgenoten met een andere huidskleur, cultuur of religie. Dit heeft verschillende reacties opgeleverd vanuit de media. Het bericht is onder meer geplaatst op de website van FNV Bondgenoten, Contrast en Labourstart. Er komt ook een artikel in “Kader” van AbvaKabo FNV en in “Contrast” en er komt er een interview met EARN bij Radio Stanvaste en in “B Kader”, het kaderblad van FNV Bondgenoten. 

 • Petitie ‘Afschaffing Zwarte Piet’ aangeboden aan Tweede Kamer
  Op 25 november jl. is door een delegatie van het Global Afrikan Congress Nederland (waar ook EARN deel van uitmaakt) een petitie aangeboden aan een delegatie van vier Tweede Kamerleden. Woordvoerder was Iwan Leeuwin. In de petitie wordt het Nederlandse kabinet en de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen om actie te ondernemen ten aanzien van tradities die elementen bevatten die racisme bevorderen en de zwart Afrikaanse en in de diasporagemeenschap schade toebrengen (de Nederlandse Sinterklaasviering met zwarte pieten). Nederland is overigens het enige land ter wereld samen met Vlaams-België waar het Sinterklaasfeest wordt gevierd met zwarte pieten erbij. 

 • Keer het Tij en de opstelling van de FNV
  Sinds de begindagen van het actieplatform Keer het Tij (www.keerhettij.nl) is EARN bij dit platform aangesloten. Het tijdschrift Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging, vraagt in haar pas uitgekomen nummer (december 2003, nr. 116) aan vier aangesloten organisaties, waaronder EARN, naar hun motieven om zich bij het platform aan te sluiten. Ook komt de rol van de FNV ter sprake. Bij eerdere acties van Keer het Tij tegen het regeringsbeleid wilde de FNV niet meedoen. De FNV heeft indertijd op vragen van EARN laten weten Keer het Tij een club linkse radicalen te vinden. Toen de lijst met deelnemende organisaties eenmaal op de website van Keer het Tij was geplaatst, had de FNV bezwaar dat EARN hier de ondertitel “FNV kadergroep” voerde. Nu roept de FNV haar afdelingen in het land op om deel te nemen aan de landelijke actiedag van Keer het Tij (waarover later in deze nieuwsbrief meer) op 18 december a.s. Dit roept bij veel mensen vraagtekens op. Het artikel in Solidariteit komt binnenkort op de website van Solidariteit te staan.

 • Televisie-uitzending MTNL 22 december a.s.
  Op 22 december a.s. wordt bij MTNL (Migrantentelevisie Nederland) in een uitzending aandacht besteed aan de recent uitgegeven FNV-publicatie “Op weg naar een werkvloer zonder racisme”. Vier EARN-leden zijn geïnterviewd om hun mening te geven over het beleid van de FNV voor zwarte en migrantenleden. Ook Kitty Roozemond zou worden geïnterviewd. MTNL is een regionale omroep in de Randstad; zie voor uitzenddata en frequenties de website van MTNL.

 • Interview EARN in het speciaal Zebra-nummer van LBR (december 2003) over arbeidsmarkt
  Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) komt deze maand met een speciaal nummer van haar tijdschrift Zebra Magazine over de arbeidsmarkt. Hierin is een uitgebreid interview met EARN opgenomen.

 • Ledenwisseling binnen EARN
  In mei van dit jaar heeft Soerin Binda de groep verlaten en hebben we Farouq Tareen als nieuw lid verwelkomd. Sinds een jaar functioneert naast EARN ook de EARN support-groep. Deze groep bestaat uit mensen die enerzijds als adviseur bij de activiteiten van EARN betrokken willen zijn of anderzijds een tijdje met de groep willen meedraaien om te kijken of ze zich definitief als lid willen aansluiten.

Oproep actiedag Keer het Tij 18 december a.s.

Platform Keer het Tij organiseert op donderdag 18 december in 24 steden een landelijke actiedag tegen de harde rechtse plannen van het kabinet. Lokale Keer het Tij platforms organiseren dan, een week voor Kerstmis, in hun woonplaats fakkelwaken, demonstraties en andere acties.

Keer het Tij vindt dat de plannen van dit (christelijke) kabinet vooral de zwakken groepen treffen en grote schade aanrichten aan de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale voorzieningen en het milieu. Bovendien worden burgerrechten afgebroken en minderheden en vluchtelingen buitengesloten. Op internationaal niveau steunt het kabinet ten onrechte het neoliberale economisch beleid en ook de oorlogspolitiek van Bush.

In de volgende 24 steden zijn acties op 18 december: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Hengelo, Hoogeveen, Houten, Nieuwegein, Nijmegen, Leeuwarden, Maastricht, Roermond, Rotterdam, Tilburg, IJmuiden en Zutphen.
Zie voor meer informatie de website van Keer het Tij.

Oproep E-Quality aan zmv-vrouwen

Onderstaand bericht komt uit de Nieuwsbrief van E-Quality (Matters, november 2003, nr. 9).

Oproep Mixed

E-Quality participeert in het EQUAL-project Mixed, naar een betere m/v-balans op het werk. EQUAL is een Europees programma gericht op bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In het project Mixed staat de doorstroom van vrouwen naar hogere en leidinggevende functies centraal. Binnen het project staan nog enkele mogelijkheden om te participeren open.

E-mailcoaching zmv-vrouwen In het project Mixed is er voor 30 vrouwen de mogelijkheid deel te nemen aan e-mailcoaching, een eigentijdse vorm van advies en ondersteuning gericht op de individuele loopbaanontwikkeling. Voor een aantal coachingstrajecten is Mixed nog op zoek naar zmv-vrouwen.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen met een verzoek om aanvullende informatie naar info@emailcoaching.nl. Meer informatie over Mixed is te vinden op de website www.mixed-equal.nl.


Comments