Publicaties‎ > ‎

Nieuwsbrief 2004/01 (april 2004)


Nieuwe factsheet "Artikel 13 en de Algemene wet gelijke behandeling"

EARN heeft een nieuwe factsheet uitgegeven. De factsheet gaat wederom over artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam, maar ditmaal met zeer praktische informatie over de implementatie van artikel 13 in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Per 1 april van dit jaar is de aangepaste Awgb van kracht. Alle nieuwe mogelijkheden van de wet worden opgesomd en kort toegelicht.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) op 1 april jl. heeft EARN ook een persbericht verspreid.

Activiteiten EARN in de afgelopen periode

 • Derde Nationale Rondetafelconferentie EUMC
  Op 15 december 2003 vond in Rotterdam de derde Nationale Rondetafelconferentie plaats van het Europees Waarnemingscentrum inzake Racisme en Xenofobie in Wenen. Thema was de rol van Europa bij de bestrijding van racisme en discriminatie in Nederland. EARN was als enige vakbondsvertegenwoordiging bij deze conferentie aanwezig.

  EARN-leden Herbert Römer en Kenneth Cuvalay stellen vragen aan minister Verdonk (foto LBR).

 • Conferentie Black Workers for Justice – Europe
  EARN is aanwezig geweest bij een conferentie van partnerorganisatie Black Workers for Justice – Europe op 31 januari van dit jaar. Thema van de conferentie was: hoe bouwen we binnen het Verenigd Koninkrijk een zwart solidariteitsnetwerk op. De ervaringen van EARN in Nederland werden hierbij betrokken.

 • Aansluiting bij ENAR
  EARN heeft zich formeel aangesloten bij het European Network Against Racism (ENAR). ENAR is een netwerk van meer dan 600 non-gouvernementele organisaties op het gebied van racismebestrijding binnen alle lidstaten van de Europese Unie. Meer informatie over ENAR op http://www.enar-eu.org

 • Mini-conferentie Haïti
  EARN is mede-organisator geweest van deze miniconferentie in Den-Haag op 25 januari 2004 georganiseerd door het Global Afrikan Congress Nederland. De conferentie was één van de solidariteitsbijeenkomsten die over de hele wereld gehouden werden om te herdenken dat Haïti 200 jaar geleden zijn onafhankelijkheid afdwong.

Aankondiging TUC Black Workers’ Conference

Van 23 tot 25 april 2004 vindt in Engeland weer de jaarlijkse Black Workers’ Conference plaats van de Engelse vakcentrale TUC. Dit jaar wordt de conferentie gehouden in Torquay aan de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk. Als je de conferentie graag als gast zou willen bijwonen, neem dan contact op met je eigen bond over vergoeding van de reis- en verblijfkosten. EARN-leden Rita Mungra, Farouq Tareen en EARN-coördinator Kenneth Cuvalay zullen bij de Black Workers’ Conference aanwezig zijn. Zij maken er tegelijkertijd een studiereis van. Kort voor de reis worden enkele onderwerpen gekozen die tijdens de conferentie onderzocht zullen worden. Na de conferentie verschijnt een rapportage hiervan.

Reacties EARN op actuele gebeurtenissen

 • Brief aan de Tweede Kamercommissie SZW over de Wet Samen
  EARN heeft in december 2003 een brief gestuurd naar de vaste Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te pleiten voor een verlenging van de wet SAMEN. Hoewel deze wet niet ideaal was (bijvoorbeeld door het ontbreken van sancties), bood zij toch mogelijkheden om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van zwarte en migranten-werknemers. Helaas is de wet SAMEN per 1 januari 2004 opgeheven. De alternatieven voor de wet SAMEN die staatssecretaris Rutte voorstaan, zijn mager en zeer vrijblijvend.

 • Racistische uitingen website FNV
  EARN heeft in december 2003 gereageerd op racistische uitingen van bezoekers op de FNV-website. In eerste instantie weigerde de web-redactie de inzending te verwijderen zich beroepend op ieders vrijheid van meningsuiting. Na reacties van verschillende EARN-leden is de inzending alsnog verwijderd, helaas zonder opgaaf van reden. Het lijkt EARN een goede zaak hierover met elkaar in discussie te gaan. Wat is belangrijker in een forum op een website: respect naar elkaar of vrijheid van meningsuiting? Naar onze mening horen racistische uitingen niet thuis op een website, zeker niet op die van ‘onze’ FNV.

 • Brief aan bondsvoorzitter ABVAKABO FNV
  De bondsvoorzitter van ABVAKABO FNV, Guus van Huygevoort, deed in het bondsblad AANEEN een oproep te reageren op zijn vraag waarom migranten niet integreren in de bond. EARN heeft hem een uitgebreide brief gestuurd met als wedervraag hoe ‘integreerbaar’ de bond eigenlijk is. Is er een goede dienstverlening voor migranten, is er een open sfeer zodat migranten zich thuis voelen binnen de bonden?

 • Integratienota VVD: eenzijdig en tendentieus
  In februari van dit jaar verscheen de VVD-beleidsnotitie 'Integratie van niet-westerse migranten in Nederland’. EARN vindt de notitie eenzijdig en tendentieus door de sterke nadruk die wordt gelegd op één groep migranten die het niet goed doet in de maatschappij.
  Weinig respect en differentiatie
  De toon van de notitie is weinig respectvol en er is weinig aandacht voor de differentiatie tussen de verschillende etnische groepen. EARN vraagt zich ook af waarom het terrein van de arbeidsmarkt niet is opgenomen in de notitie, toch niet onbelangrijk bij integratie.
  Tegenstrijdigheden
  Een aantal zaken is tegenstrijdig: in de notitie wordt als oorzaak genoemd voor het ontstaan van zwarte scholen en zwarte wijken dat witte Nederlanders hun kinderen van die scholen afhalen en uit zwarte wijken wegtrekken. Waarom is hier dan geen beleid op gericht?
  Weinig gevoel voor realiteit
  De notitie heeft verder weinig gevoel voor realiteit. Zij stelt dat overheidsinformatie alleen nog in het Nederlands ter beschikking wordt gesteld, terwijl de communicatieproblemen heel ergens anders spelen, bijvoorbeeld op school of in de gezondheidszorg. Ook wil de VVD af van instellingen die zich richten op slechts één etnische groep, terwijl uit veel onderzoek blijkt dat deze instellingen juist de integratie sterk bevorderen.
  VVD-notitie over bestrijding van discriminatie?
  Tot slot: de notitie wordt gepresenteerd als tweede poot van het immigratie- en integratiebeleid van de VVD. De eerste poot betreft de beperking van immigratie; de derde poot betreft de bestrijding van discriminatie. EARN is zeer benieuwd naar deze derde beleidspoot van de VVD en ziet een notitie hierover graag tegemoet.

EARN in de media

 • Televisiedebat solidariteit en integratie
  Twee EARN-leden, Rita Mungra en Henk Lalji, hebben op 8 februari jl deelgenomen aan een televisiedebat van de omroep Organisatie Hindoe Media (OHM). Het debat ging over solidariteit en integratie en in het bijzonder wat dit betekent voor de Hindoestaanse gemeenschap.

 • Artikel over EARN in Zebra Magazine van het LBR
  In het laatste nummer van Zebra Magazine, uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrij-ding van Rassendiscriminatie (LBR) is een artikel over EARN verschenen onder de titel Een luis in de pels, verzet binnen de vakbeweging tegen witte machtsstructuur. Het artikel bevat een interview met de EARN-leden Rita Mungra en Kenneth Cuvalay en geeft een beeld waar EARN voor staat en hoe zij werkt (Een luis in de pels: verzet binnen de vakbeweging tegen witte machtsstructuur / door Xiu Lin Tan. In: Zebra Magazine, jrg. 4, december 2003/januari 2004, pp. 16-18).

 • Artikel B Kader van FNV Bondgenoten
  Het laatste nummer van B Kader, het bondsblad voor kaderleden van FNV Bondgenoten bevat een interview met EARN-coördinator Kenneth Cuvalay. In het interview vraagt hij aandacht voor het toenemend institutioneel racisme en discriminatie op de werkvloer en wijst hij zwarte werknemers en vakbonds(kader)leden er tevens op hun mond open te doen en eigen verantwoordelijkheid te nemen (‘Nu is het genoeg’: zwarte kaderleden zijn polarisatie zat / door Karin Bojorge. In: B Kader, kadermagazine van FNV Bondgenoten, jrg. 2, nr. 2 (februari/maart 2004), pp. 20-21).

Solidariteitsacties EARN

 • Europees burgerschap voor alle inwoners
  EARN heeft de petitie getekend van de European Association for the Protection of Human Rights. Het doel van de petitie is om het burgerschap van de Europese Unie open te stellen voor al haar inwoners, ongeacht hun nationaliteit. In de ontwerpgrondwet van Europa is dit burgerschap alleen weggelegd voor mensen die de nationaliteit van een lidstaat bezitten, waarmee zo’n 15 miljoen inwoners (afkomstig uit niet EU-landen) worden uitgesloten. Een miljoen handtekeningen moeten verzameld worden en zullen worden aangeboden aan het Europees Parlement. Teken ook de petitie op: http://www.fidh-ae.org/petition-million.htm (NB website is niet meer actief)

 • Arbeidsrechten in de Verenigde Staten
  EARN vraagt aandacht voor de campagne Justice for Stanley Lee van haar partnerorganisatie in de Verenigde Staten de Black Workers For Justice (BWFJ). BWFJ protesteert tegen het ontslag van Stanley Lee, een twintigjarige werknemer van het bedrijf American Fiber & Yarn, een textielfabriek in Noord-Carolina. Stanley Lee is ontslagen omdat hij opkwam voor de rechten van de werknemers in het bedrijf. Sinds 11 september 2001 worden in de Verenigde Staten onder het mom van veiligheid en terrorismebestrijding veel rechten van werknemers met voeten getreden. Meer informatie op: http://www.trianglefreepress.org/local.html (NB website is niet meer actief)

 • Europees Manifest Etnische Media
  EARN heeft een handtekening gezet onder het Europees Manifest ter ondersteuning van het belang van etnische media. Dit manifest vraagt aandacht en steun voor alle etnische doelgroepmedia binnen de Europese Unie. Je kunt het Manifest ook tekenen op: http://www.multicultural.net/manifesto/index.htm (NB website is niet meer actief)

Gehoord & gelezen

 • Vacaturenetwerk
  EARN krijgt vaker verzoeken om cv’s en vacatureteksten in haar netwerk te verspreiden. Er bestaan in Nederland ook verschillende organisaties die zich specialiseren in de werving en selectie van zwarte en migranten-werknemers. Een daarvan is de stichting ALL-TOP (ALLochtonen naar de TOP). ALLTOP brengt ondernemingen en migranten met een middelbare, hogere en universitaire opleiding bij elkaar. Kijk op de website: http://www.alltop.org/ of bel D.M. Lalji, consultant 020-688 0360 / 020-684 7819.

 • Boek ‘Ondermijning van de psyche van Afrikaanse volkeren’
  Mevrouw Mavis G. Biekman heeft onder deze titel een boek uitgebracht dat gaat over de geschiedenis van Afrika beschreven vanuit een zwart perspectief en dat met name be-stemd is voor zwarte jongeren. De ondertitel van het boek is: ‘Wie ben ik, waar komen mijn voorouders vandaan en wat is mijn identiteit.’ Wat heeft de eeuwenlange onderdrukking van de Afrikaanse volkeren teweeggebracht? Het boek kost € 19,50 en is te bestellen bij de auteur zelf. Meer informatie: mw. Mavis G. Biekman, e-mail mgbiek@planet.nl.

 • Boek 'Alloch Toontje Lager'
  Heb je het even helemaal gehad met alle discussies over integratie, lees dan dit boek van de Antilliaan Rudolf de Wit: Alloch Toontje Lager. De auteur neemt vele Nederlandse gewoontes onder de loep: huisdieren, hygiëne, koffie, kleding, etc. en laat zien dat Nederlanders veel minder ‘normaal’ zijn dan ze zelf vaak willen geloven (Alloch Toontje Lager: de Nederlandse samenleving gezien door de ogen van een allochtoon / door Rudolf E. de Wit. Delft : Koopman & Kraaijenbrink Publishing, 2003).

Comments