Over EARN


EARN = Europees Anti-Racisme Netwerk

EARN is een beweging van zwarte kaderleden van verschillende FNV-bonden. EARN houdt zich primair bezig met het bestrijden van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt en wil een collectieve belangenbehartiger zijn voor zwarte werknemers. EARN houdt contact met haar achterban door het uitgeven van een nieuwsbrief, haar website, artikelen in de verschillende bondsbladen, het geven van seminars, workshops, lezingen etc.

EARN is niet verbonden aan een
religieuze of politieke organisatie en richt zich op zwarte werknemers uit alle etnische gemeenschappen. De werkgroep is opgericht in 2000 uit onvrede met het antiracismebeleid van de FNV Vakcentrale en FNV-bonden.

Begrippen

  • Zwart/wit: de woorden zwart/wit worden door EARN gebruikt als politieke termen, ze verwijzen niet exclusief naar huidskleur. Zwart zijn al die mensen die niet behoren tot de dominante witte cultuur.
  • Institutioneel racisme: racisme veroorzaakt door de (ongeschreven) regels binnen organisaties of de handelingen verricht door mensen binnen die organisaties, al of niet bewust toegepast, waardoor zwarte mensen ongelijk worden behandeld en daarmee uitgesloten worden van diensten, goederen, voorzieningen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. 

Filosofie

EARN is van mening dat er binnen bedrijven en vakbonden nog steeds niet voldoende aandacht wordt besteed aan het bestrijden van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt. Onderzoek en beleidsnota's richten zich veelal op het wegwerken van achterstanden op de arbeidsmarkt, zonder dat er gekeken wordt naar de effecten van institutioneel racisme op bijvoorbeeld aannamebeleid, doorstroom, loopbaanbeleid of samenwerking op de werkplek.

EARN wil makers en uitvoerders van antiracisme- en diversiteitsbeleid stimuleren om meer gebruik te maken van de kennis, ideeën en ervaringen van zwarte werknemers zelf. Het bestaande antiracisme- en diversiteitsbeleid zal daarmee gemonitord, geëvalueerd en verbeterd moeten worden.

EARN wil de positie van zwarte werknemers en zwarte vakbondskaderleden binnen bedrijven versterken en beleidsinstrumenten ontwikkelen waarmee zwarte werknemers zichzelf kunnen beschermen tegen institutioneel racisme. EARN wil zwarte werknemers:
  • bewustmaken van de mechanismen van institutioneel racisme
  • informeren over bestaande antiracismewetgeving en klachtenprocedures
  • mobiliseren om kennis en ervaringen met elkaar te delen en voor hun rechten op te komen

Internationale samenwerking

Aangezien de situatie voor zwarte werknemers in Nederland niet uniek is, werkt EARN samen met zwarte vakbondskaderleden uit andere Europese landen. Op dit moment is er een nauwe samenwerking met de Black Workers for Justice - Europe uit Engeland, kaderleden van de Franse vakbond SUD Rail en Belgische vakbondskaderleden. Ook werkt EARN samen met de Black Workers For Justice in de Verenigde Staten.
EARN heeft zich in 2003 aangesloten bij ENAR - European Network Against Racism.

De Afrikaans-Caribische leden van EARN maken ook deel uit van het Global Afrikan Congress, een internationaal netwerk van NGO's van en voor Afrikanen en nazaten van Afrikanen in de diaspora. Een belangrijk onderwerp hierbij is het Reparation-vraagstuk.

Positie binnen de vakbeweging

EARN is volledig onafhankelijk en voert activiteiten uit met zelf verworven financiële middelen. EARN heeft geen formele banden met de FNV-vakcentrale of FNV-bonden en krijgt ook geen subsidie of financiële vergoedingen van hen. EARN wil niet het werk van de bonden overnemen (antiracismebeleid is immers hun verantwoordelijkheid), maar wil een luis in de pels zijn door zaken ter discussie te stellen en een debat op gang te brengen.

TIE Netherlands ondersteunt de activiteiten van EARN. TIE is een organisatie die internationale netwerken van werknemers in multinationals en binnen vakbonden helpt opzetten.