Uitnodiging

EARN-seminar Amsterdam 10 oktober 2009


U I T N O D I G I N GEARN, een beweging van zwarte werknemers, wil u graag uitnodigen voor haar seminar "Strategieën tegen racisme en discriminatie op de werkplek" op zaterdag 10 oktober 2009 te Amsterdam.

In Nederland bevinden zwarte werknemers zich nog steeds in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt. EARN zet zich al bijna tien jaar lang in om de positie van deze groep werknemers te versterken. Zij doet dit niet alleen door beleidsbeïnvloeding binnen de vakbeweging FNV, maar ook in bredere zin op terreinen als arbeid, onderwijs, onderzoek en wetgeving. Het vergroten van de participatie van zwarte werknemers in besluitvormingsprocessen en besluitvormingsorganen is een belangrijk aandachtspunt voor EARN.

In Nederland zijn veel mensen die een belangrijke maatschappelijke positie innemen op die terreinen waar EARN probeert het beleid te beïnvloeden zoals arbeidsmarkt, diversiteit, onderwijs, onderzoek en politiek. U bent een van deze mensen en aanbevolen door iemand uit onze beweging.

Doel seminar
Het doel van het seminar op 10 oktober is dan ook met deskundigen als u van gedachten te wisselen over strategieën die de positie van zwarte werknemers kunnen versterken. Hoe kunnen zij effectief beleid beïnvloeden en hoe zorgen zij ervoor dat hun ervaringen bij politiek en beleidsmakers bekend raken? Wij hopen daarbij zeker te komen tot een aantal concrete activiteiten die EARN vervolgens kan gaan uitvoeren. Uitgangspunten van het seminar zijn wederkerigheid en uitwisseling.

Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door EARN en TIE Netherlands.
  • EARN (Europees Anti-Racisme Netwerk) is een beweging van zwarte kaderleden van verschillende FNV- bonden, die zich inzet voor het bestrijden van institutioneel racisme op de arbeidsmarkt. In 2006 publiceerde EARN samen met Art. 1 het rapport Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ...? Onderzoek naar discriminatie op het werk op grond van ras, etniciteit, nationaliteit en godsdienst.
  • TIE is een organisatie die internationale netwerken van werknemers in multinationals en binnen vakbonden helpt opzetten. Vanuit deze doelstelling ondersteunt TIE Netherlands veel activiteiten van EARN. Website www.tie-netherlands.nl
Tijd en locatie
Het seminar start om 11 uur 's ochtends; het programma is bijgevoegd. EARN-seminars zijn dynamisch van aard: het programma van de dag kan worden aangevuld naar gelang de behoeften van de deelnemers in zogenoemde breakout-ruimtes. Het programma biedt voldoende ruimte om u langer aan het woord te laten mocht u daar behoefte toe voelen.

De locatie van de bijeenkomst is De Wittenstraat 25-2 te Amsterdam (kantoor TIE Netherlands). U ontvangt voor aanvang van het seminar een routebeschrijving.

Ik hoop van harte dat u een bijdrage aan het seminar wilt leveren en ik hoor graag uw reactie!
In verband met de catering ontvangen wij die graag voor woensdag 30 september a.s. Mocht een van uw relaties in het seminar zijn geïnteresseerd, dan kunt u deze uitnodiging gerust doorsturen.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres fnv.earn@gmail.com of per telefoon 06-2223 1842.

Met vriendelijke groet,
Kenneth Cuvalay, coördinator EARN

NB De term zwart wordt door EARN in politieke zin gebuikt en omvat alle etnische groeperingen in Nederland die niet behoren tot de dominante (witte) samenleving.

Bijlagen:
1. Programma seminar
2. Lijst genodigden
Ċ
fnv earn,
Sep 28, 2009, 2:33 PM
Ċ
fnv earn,
Sep 28, 2009, 2:33 PM
Comments